Nabízíme možnosti využití služeb v oblasti engineeringu. Služby je možné objednávat i samostatně:

 • kontrola smlouvy se zhotovitelem před započetím stavební činnosti
 • vyhotovení pasportizace akce (před zahájen stavby, aby nedocházelo k rozporu o rozsahu poškození nebo provedení prací)
 • analýza PD a podkladů předávaných investorem, zjištění úplnosti a právní připravenosti k zahájení stavební činnosti
 • předání staveniště (předávací řízení včetně přípravy na malé až střední akci)
 • kontrola připravenosti podkladů, konstrukcí pro stavební práce
 • omunikace se sousedy, účastníky stavby pro plynulý průběh stavebních prací
 • komunikace a zastupování při jednáních s úřady, vedení jednání, pořizování zápisů jednání
 • projednávání změn při průběhu stavby, kontrola oceňování změn, kontrola rozpočtů stavby před zahájením stavby, při průběhu a před fakturací, kontrola rozsahu provedených prací a souladem fakturovaných položek
 • výkony technického dozoru, občasného nebo stálého
 • výkon projektového manažera – koordinace staveb a dohled nad legislativou, včetně průběžného sledování plnění výkonu mistrů, stavbyvedoucích;
 • předávání a přebírání stavby investorem
 • vyhotovení předávací dokumentace
 • dále mohu nabídnou individuální servis inženýringu jako jsou jednání s účastníky řízení, zástupci státní správy a samosprávy, katastr nemovitosti – vklady apod., policie čr, dotčení správci sítí, vojenské správa zpravodajců, apod.včetně možného zastupování společnosti (spor na stavbě)
*Výše platby za vybrané služby se bude odvíjet dle složitosti dané stavby či rekonstrukce.

Engineering